MASASF4A07S | Ветеринарски техничар

MASASF3A28S | Месар

MASASF3A23S | Пекар

MASASF4A03S | Пољопривредни техничар

MASASF3A26S | Прерађивач млека

MASASF4A10S | Прехрамбени техничар

MASASF3A15S | Руковалац – механичар пољопривредне технике

Шифре за упис 2022/2023